Bij een cliënt van mr. Venneman was de bijstandsuitkering ingetrokken. De gemeente nodigde cliënt uit en hield cliënt een formulier voor. ‘Of cliënt dat even wilde tekenen zodat de gemeente in zijn woning kon kijken.’ Een reden of uitleg gaf de gemeente niet. Cliënt begreep niet goed wat er op het formulier stond en wilde zich hierover eerst laten adviseren. De gemeente stond dit niet toe en verscheurde het formulier. Vervolgens werd de uitkering van cliënt ingetrokken.

Namens cliënt heeft mr. Venneman bezwaar gemaakt. In het dossier zat niet het formulier dat cliënt te zien had gekregen. Wel zat er een ander formulier in dit dossier dat cliënt niet eerder gezien had. Via een geluidsopname kon cliënt aantonen dat er inderdaad een ander formulier was getoond. Verder bleek uit het dossier niet dat aan cliënt was uitgelegd wat de reden was voor het huisbezoek, namelijk een oude melding, en dat de werkwijze niet voldeed aan de eisen van ‘informed consent’.

Bovendien was er onvoldoende grond voor een huisbezoek. Het afleggen van een huisbezoek wordt namelijk aangemerkt als een ingrijpende inbreuk op de privacy van de belanghebbende. Uit vaste jurisprudentie van de CRvB blijkt dat een huisbezoek ter vaststelling of er recht op uitkering bestaat een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 8 EVRM en artikel 10 lid 1 van de Grondwet. Indien de bijzondere omstandigheden van het geval dit noodzakelijk maken, kan deze inbreuk echter gerechtvaardigd zijn. Voorwaarde is onder meer wel dat er een legitiem doel (EVRM) gediend wordt met het huisbezoek en dat het voor de vaststelling van het recht op uitkering noodzakelijk is. ‘Informed consent’ wil zeggen dat de toestemming tot binnentreden van belanghebbende berust op volledige en juiste informatie over reden en doel van het huisbezoek en de gevolgen in geval van weigering.

De gemeente heeft cliënt en mr. Venneman uiteindelijk gelijk gegeven. De gemeente was het er mee eens dat de melding die bij de gemeente bekend was onvoldoende reden vormde voor een huisbezoek. Ook was de aanleiding voor het huisbezoek niet met cliënt besproken zodat cliënt ten onrechte niet in de gelegenheid was om op de melding te reageren en de situatie te verhelderen en toe te lichten.

Wordt u ook geconfronteerd met een intrekking van uw uitkering of heeft u andere vragen, neem contact op met mr. Venneman.

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de rechtszaal.’ Emoties kunnen soms hoog oplopen in de rechtszaal. En dat is niet zo gek, want er gebeu … Lees meer