In een zaak van mr. Baar heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) op 26 oktober 2017 een tussenuitspraak gedaan. Aan de cliënt in die zaak is op 27 juni 2013 een bestuurlijke boete opgelegd van in totaal €102.367,- euro voor overtredingen van de Meststoffenwet. De boete is gematigd tot het voor natuurlijk personen geldende wettelijk maximum van € 45.000,-. Tegen dat besluit is bezwaar ingesteld, waarbij de boete is gematigd naar € 40.500,- omdat er tussen het boeterapport en het boetebesluit teveel tijd was verstreken. Vervolgens is beroep ingesteld en vervolgens ook hoger beroep. In hoger beroep is de zaak voor het eerst op zitting bij het CBB behandeld op 21 juni 2016. Daarna is de zaak naar een zogenaamde grote kamer verwezen en is een conclusie van de raadsheer advocaat-generaal gevraagd, nu namens cliënt door mr. Baar naar voren was gebracht dat het bestuursorgaan niet bevoegd was om een boete op te leggen. De zaak had strafrechtelijk moeten worden afgedaan volgens de handhavingsafspraken en daarmee was volgens Baar artikel 5:44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geschonden. Het CBB heeft nu, in navolging van wat de raadsheer advocaat-generaal al concludeerde, geoordeeld dat artikel 5:44 Awb niet strekt ter bescherming van de belangen van de (mogelijke) overtreder. Op dit punt is het hoger beroep dan ook verworpen.

Door mr. Baar was echter ook aangevoerd dat cliënt tijdens zijn eerste verhoor ten onrechte niet op zijn zwijgrecht was gewezen, de zogenaamde cautie. Het bestuursorgaan dat de boete opgelegd heeft, de RVO, stelde dat er op dat moment nog geen sprake was van een verhoor met het oog op een bestraffende sanctie, dus dat daarom nog geen cautie gegeven hoefde te worden. De rechtbank was het eerder met de RVO eens. Het CBB heeft nu in hoger beroep, in navolging van hetgeen namens cliënt is aangevoerd, geoordeeld dat wel degelijk het moment van een controle reeds gepasseerd was en dat cliënt dus op zijn zwijgrecht gewezen had moeten worden. Zijn eerste verklaring mag dan ook niet voor het bewijs gebruikt worden. Dat maakt dat van een deel van de vrachten mest voor de berekening van de boete buiten beschouwing gelaten moet worden. Het CBB heeft de RVO nu opgedragen binnen 8 weken een nieuw besluit te nemen en de boete opnieuw te berekenen. Daarna zal de zaak worden voortgezet en dan wordt ook op de overige verweren beslist.

De zaak is dus nog niet teneinde, maar voorlopig is dit zeker een positief resultaat.

Is aan u ook een bestuurlijke boete opgelegd? Neem dan contact op met mr. Baar.

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de rechtszaal.’ Emoties kunnen soms hoog oplopen in de rechtszaal. En dat is niet zo gek, want er gebeu … Lees meer