Zowel de Rechtbank Rotterdam als de Rechtbank Noord-Holland heeft naar aanleiding van een door ons kantoor ingediend klaagschrift ex artikel 7 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, bepaald dat afgenomen celmateriaal van cliënten terstond moet worden vernietigd.

Afname DNA-materiaal

De gebruikelijke wijze van het verzamelen van celmateriaal bij veroordeelden, is door afname van wangslijmvlies. Het bepalen en verwerken van een DNA-profiel betekent een vergaande inbreuk op iemands privacy en lichamelijke integriteit. Het uitgangspunt bij afname van DNA-materiaal is daarom ook dat het celmateriaal door een arts of een verpleegkundige wordt afgenomen. Het afnemen van wangslijmvlies bij een veroordeelde kan ook gebeuren door een daartoe door de officier van justitie aangewezen opsporingsambtenaar indien de veroordeelde daartegen geen bezwaar maakt.

Beschikking rechtbank Rotterdam

In deze zaak is namens cliënt betoogd dat er een formeel gebrek kleeft aan de afname van het DNA-materiaal. Niet blijkt dat cliënt – die de Nederlandse taal niet machtig is – uitdrukkelijk en in een voor hem begrijpelijk taal is gewezen op de mogelijkheid van het maken van bezwaar tegen afname door een opsporingsambtenaar. Uit het proces-verbaal van afname celmateriaal zou volgen dat cliënt heeft verklaard dat hij geen bezwaar had tegen afname van zijn celmateriaal door een aangewezen opsporingsambtenaar. De rechtbank overweegt vervolgens in lijn met hetgeen de verdediging heeft betoogd: “Uit het proces-verbaal blijkt echter niet dat veroordeelde in een voor hem begrijpelijk taal (zo nodig door tussenkomst van een tolk) is voorgelicht over de mogelijkheid van bezwaar.” Omdat cliënt de Nederlandse taal niet machtig is, kan dus niet worden vastgesteld dat cliënt op deugdelijke wijze is voorgelicht. De Rechtbank Rotterdam verklaart het bezwaarschrift om die reden gegrond.

Beschikking rechtbank Noord-Holland

Namens cliënt – die 100% doof is – is betoogd dat uit uit het dossier niet blijkt dat cliënt uitdrukkelijk en op een voor hem begrijpelijke wijze is gewezen op de mogelijkheid van het maken van bezwaar tegen afname door een opsporingsambtenaar. De persoonlijke, fysieke, omstandigheden van cliënt hadden extra alertheid op de naleving van de regelgeving met zich moeten brengen. De rechtbank heeft vervolgens overwogen dat uit het proces-verbaal van afname celmateriaal niet blijkt dat cliënt die – zoals de rechtbank zelf ook heeft vastgesteld doof is – heeft begrepen dat hij afstand deed van zijn recht tot afname van celmateriaal door een arts of verpleegkundige. “Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel, dat de afname van het celmateriaal van veroordeelde niet heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wettelijke voorschriften.” De Rechtbank Noord-Holland verklaart het bezwaarschrift dan ook gegrond.

Hebt u vragen over bezwaar maken tegen de bepaling en opname van uw DNA, dan kunt u contact opnemen met Daan Cornelissen of Marlies Loenen.

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de rechtszaal.’ Emoties kunnen soms hoog oplopen in de rechtszaal. En dat is niet zo gek, want er gebeu … Lees meer