Naar aanleiding van een namens D.J.G.J. Cornelissen ingediend klaagschrift ex art. 552a Sv heeft de rechtbank bepaald dat cliënt het inbeslaggenomen geldbedrag terug moet krijgen. Anders dan het Openbaar Ministerie meent, is er geen sprake geweest van de situatie als bedoeld in art. 19 Invorderingswet.

Het OM heeft klassiek beslag gelegd op een geldbedrag. Op enig moment is dit geldbedrag aan de Belastingdienst ter beschikking gesteld in verband met een belastingschuld. Namens cliënt is een klaagschrift ex art. 552a Sv ingediend. Hierin is verwoord dat de betaling aan de Belastingdienst onrechtmatig is gebeurd, waardoor niet is komen vast te staan dat sprake is van een legitieme uitzondering (in de vorm van art. 19, derde lid, Invorderingswet) op de ‘normale strafvorderlijke beslagregels’.

De rechtbank heeft dit verweer gevolgd. Nu een aan cliënt betekend dwangbevel ontbreekt, is de betaling aan de Belastingdienst onrechtmatig. “Van een rechtsgeldige verrekening (als bedoeld in art. 19 Invorderingswet, toev. DC), zoals gesteld door de officier van justitie, is dan ook geen sprake.” De rechtbank heeft het klaagschrift gegrond verklaard en heeft daarbij teruggave gelast van het betreffende geldbedrag. Klik hier voor de geanonimiseerde beschikking.

Hebt u vragen over beslag, dan kunt u contact opnemen Daan Cornelissen of één van de andere gespecialiseerde strafrechtadvocaten.

Blog SDU strafrecht: onjuistheden in processen-verbaal van de politie

  Op 16 januari 2019 verscheen op de website van SDU de gezamenlijke blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: Een goed pv, daar vang je boeven mee? In dit blog bespreken zij een bestaand probleem in de rechtspraktijk namelijk het on … Lees meer