op 18 oktober 2016 deed het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) uitspraak in een beroepszaak waarin mr. Jaap Baar optrad als advocaat. Bij cliënt waren vier paarden in bewaring genomen, op grond van vermeende overtredingen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (tegenwoordig de Wet Dieren). De paarden zouden te mager zijn. Aan cliënt is niet de gelegenheid geboden om zelf maatregelen te treffen om de gezondheid van de paarden te verbeteren, de paarden werden direct meegenomen. Dit betekent dat sprake is van zogenaamde spoedbestuursdwang, de overtreder krijgt dan niet zelf de gelegenheid een overtreding te beëindigen. Dit omdat de De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) in dit geval stelde dat de situatie zo spoedeisend was, dat de paarden direct meegevoerd moesten worden.

In bezwaar werd een deel van het besluit, dat zag op een ander paard dan de genoemde vier, al teruggedraaid. De RVO, die de besluitvorming in dit soort zaken voor het Ministerie van Economische Zaken uitvoert, bleef er echter bij dat de controleurs van de NVWA de vier paarden terecht hadden meegevoerd. In beroep werd onder andere naar voren gebracht dat onvoldoende bleek dat van een spoedeisende situatie sprake was, de paarden hadden dan ook niet direct meegevoerd mogen worden, aan cliënt had een termijn gegund moeten worden om zelf voor verbetering zorg te dragen. Het CBB ging hier in mee, onder andere omdat onvoldoende bleek dat de gezondheid van de paarden ten opzichte van eerdere controles achteruit was gegaan. Het beroep werd gegrond verklaard.

De paarden waren ten tijde van de uitspraak al geruime tijd terug bij de eigenaar, nadat hij de geschatte bewaarkosten had betaald. Nu het beroep gegrond is verklaard, krijgt hij die bewaarkosten terug. De door de RVO in rekening gebrachte kosten bedragen voor deze vier paarden ruim € 2500,-. Deze kosten bestaan uit vervoerskosten en dierenartskosten en de kosten voor de bewaring, waarvoor bij paarden een bedrag van € 15,- per paard per dag wordt gerekend. Deze kosten lopen dan ook zeer snel heel hoog op.

Naast dat de bewaarkosten terugbetaald moeten worden, krijgt cliënt een schadevergoeding vanwege de overschrijding van de redelijke termijn, omdat de behandeling van de zaak te lang heeft geduurd.

Bent u geconfronteerd met handhaving door de NVWA, de LID, de dierenpolitie of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland?  Neem dan contact op met ons kantoor. Het is aan te raden om direct na een controle contact op te nemen en niet te wachten tot de RVO daadwerkelijk een besluit neemt of dieren worden meegenomen. Zoals gezegd kunnen de kosten daarvan zeer snel hoog oplopen. Ook indien u advies wenst over hoe u kunt voorkomen dat tot handhaving wordt overgegaan, of indien strafrechtelijke handhaving plaatsvindt vanwege vermeende overtredingen van de Wet Dieren, kan ons kantoor u bijstaan.

Column BijzonderStrafrecht: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao

Op 10 september jl. verscheen op de website van BijzonderStrafrecht een gezamenlijke column van Steven Oosterhof en onze kantoorgenoot Marlies Loenen. In deze column wordt stilgestaan bij de nieuwe Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen … Lees meer